پرلود شماره 1

دو ماژور
مسئله دشوار در این پرلود مقدار و درجه Agitato است. این پرلود نه مانند پرلود شماره 22 است كه Molto Adagio میباشد و نه به آن آرامى است كه ژید از آن یاد كرده، ژید درباره این اثرچنین گفته:"... موجى آرام ... موجى دیگر از پی آن و آنگاه موجى كوچكتر و این همه در گردابى كوچك محو میشوند.

"برداشت دیگرى هم از این اثر امكانپذیر است، برداشتى كه شومان از آن به عنوان دم هاى عاشقانه یاد میكند.

هرچند در این اثر حدود تمپو معلوم شده ولى شوپن مناسب دیده كه نوازنده را با حذف برخى موارد در برداشت و تفسـیر اثر آزاد بـگـذارد. وقـتى اصطلاح Agitato آورده میشود بیان كننده تمپو خاصى مانند مثلا Allegro Agitato نمیباشد(شکل 1-1).
بعد از mf كه در آغاز اثر آمده تا میزان 25 كه دینامیكp قید شده، دینامیك دیگرى دیده نمیشود. همچنین نه در میزان 21 كه اوج اثر است نشان دینامیكى آمده و نه از stretto agitato بازگشتى ازcrescendo و stretto خواسته شده.

 

پرلود شماره 2
لا مینور
تنها در دو میزان نخست این پرلود می بینیم كه در نوتاسیون، دست چپ به دو بخش مستقل تقسیم شده.

اما این حالت باید تا پایان اثر باقی بماند در حالى كه بخش میانی (درونی) است كه باید لگاتو نواخته شود. بخش بیرونی دست چپ میتواند در طول اجرا كمی جدا یا detache اجرا گردد ویا اینكه اگر قرار است لگاتو نواخته شود تنها در جاهائی كه فاصله كلیدها برای دست بسیار زیاد است ....

 

پرلود شماره 3

سُل ماژور
اصطلاح Vivace بدون ذكرمحدوده تمپو از خصوصیات كارهای شوپن است كه به نوازنده آزادی نسبی درانتخاب تمپو میدهد. Vivaceهای شوپن خیلی سریع نیستند لذا Presto vivace ای كه برخی نوازنده ها برای این پرلود در نظر گرفته و اجرا میكنند برای چنین اثری كه بسیار شفاف،...

 

 

پرلود شماره 4
می مینور

شوپن بالای این Largoی معروف كلمه expressive را قید كرده، كلمه ای كه در هیچ یك از دیگر پرلودهایش دیده نمیشود، اصطلاحی كه به این ملودی پویا، روان وكم وسعت از یك سو و هارمونی پائین رونده اثر از سوی دیگر...

 

پرلود شماره 5
رِ ماژور

مهمترین وسیله ای كه به بیان درست در اجرای این پرلود كمك میكند پدال است كه دارای سه نقش اساسی میباشد:
1- قرار دادن نتهای مربوط به هارمونی در یك مجموعه.
2- نمایان كردن نتهای چنگ (كه در میان دولاچنگ ها پنهان شده اند).
3- از بین بردن...

 

پرلود شماره 6
سی مینور

بهترین راه برای اجرای درست و تاثیر گذار این اثر، دنبال كردن عینی و جز به جز علامات و دستورالعمل های مندرج درآن میباشد.
باید دقت كرد كه گرفتن پدال در میزانهای آغازین باعث میشود ملودی موجود در دست چپ تنها مانند یك الگوی آکمپانیمانِ ساده جلوه كند كه....

 

 

پرلود شماره 7
لا ماژور
در كمتر جائی از پدال آنطور كه شوپن در اینجا قید كرده استفاده شده. در این پرلود پدال بر روی ضربهای اول و دوم شنیده میشود، ضربهای اول و دوم در كسر میزانی كه فرد است!
احتمالاً این پدال گذاری بخاطر این صورت گرفته كه ملودی...

 

پرلود شماره 8
فا دیز مینور

ریتم ثابت چنگ نقطه دار ــ دولا چنگِ ملودی، تزئینات هم شكلی كه دور ملودی را احاطه كرده و تریوله های سه لا چنگ ــ بعلاوه چنگ درخط باس(شکل 1-8) همه و همه میتوانند این پرلــود را تبــدیل به یكMolto perpetuto بكنند....

 

پرلود شماره 9
می ماژور

شكل نوتاسیونی كه در این پرلود آمده یعنی چنگ نقطه دارــ دولا چنگ بر روی فیگورهای سه تائی (تریوله) یاد آور روش باروك در سیستم نوتاسیونی میباشد كه درآن، نت دولاچنگ همزمان با نت سوم تریوله ها نواخته می شد....

 

پرلود شماره 10
دو دیز مینور

برای اینكه به موتیف دوم این پرلود(فیگوری تكراری در یك طرح) كه درمیزانهای 4-3 ، 8-7 ،12-11 ، 16-15 ، 18-17 حالتی مازوركا گونه بدهیم لازم است كه پدال گذاری دقیق آنرا...

 

پرلود شماره 11
سی ماژور

در میزانهای 2 تا 5 (شكل 1-11)، 6 تا 9(شكل 2-11)، 15 تا 17 (شكل 3-11) و 18 تا 20 (شكل 4-11) یك حالت ملودیك بسیار بارز و روشن وجود دارد كه درهمه طول اثرجاری است، (البته درنمود آن در میزانهای 15 تا 17 اولین میزان آن حذف شده و در نمود دیگرش در میزانهای 18 تا 20 آخرین میزان نیامده كه همین بخش كودای اثر را...

 

پرلود شماره 12
سُل دیز مینور
عوامل و جزئیات فراوانی با هم تركیب شده اند تا این پرلود مانند یك دستگاه یا یك مكانیزم عمل كند. این عوامل شامل: حركت تقریبا ممتد و یكنواخت نتهای چنگ، دینامیك ها و آكسانهای قوی، بافتی متشكل از اكتاو ها و آكوردها در باس و در نهایت...

 

 

پرلود شماره 13
فا دیز مینور

این پرلود تنها پرلودی است كه میتوان در آن یك تم دوم در تمپو و تونالیته ای غیر از تمپو و تونالیته آغازین یافت كه این تغییر تونالیته چندان به نظر نوازنده نمی آید و این به آن دلیل است كه هر دو تم دارای كاراكتر ملودیك بسیار قوی میباشند

 

 

پرلود شماره 14
می بمل مینور

یك Molto perpetuo (حركت دائم و یكنواخت) دیگر، اما در اینجا آهنگساز كاراكتر پرلود را با طرح حساب شده و دقیقی از روند دینامیك میسازد. در این اثر هیچ لگاتو، پدال و یا تغییری در آرتیكولاسیون pesante(به معنی: جدی، سنگین، فشار آوردن) آن...

 

پرلود شماره 15
رِ بمل ماژور

این پرلود به قدری مشهور است كه هر نوازنده ای با كاراكتر آن آشنائی نسبی دارد. اگر در پرلود فا دیز میتوانیم كنتراستی از نظر تمپو در بخش میانی(فرم) مشاهده كنیم، در این پرلود كنتراست موجود كه بدون تغییر تمپو ایجاد شده چیزی از آن....

 

پرلود شماره 16
سی بمل مینور

برای پیانیستهای امروز تعجب برانگیز ترین دستوری كه در این پرلود خواسته شده پدالی است كه 48 نت كه اكثرا نتهای مجاور هم هستند را در بر می گیرد. این امر در میزانهای 2-4 (شكل 1-16) و 5-7 (شكل 2-16) مشاهده میشود. البته به نظر می آید این خواسته آهنگساز مانند بخشهای مشابه در آثار دیگرش(مثلا پرلود شماره 7) باشد كه در آنها قصد دارد نتهای گذر و...

 

پرلود شماره 17
لا بمل ماژور
تنوع و ناهمگونی غیر منتظره در شكل این جملات شاعرانه شوپن، به این اثر روندی رو به جلو و روان، توام با حسی رها و آزاد میدهد. كمی جلوتر و بعد از این خطوط لگاتوئی كه هر یك به طول یك میزان هستند....

 

پرلود شماره 18

فا مینور
در نسخه امروزی در میزان های 14و 15و17 علامت استاكاتو می بینیم در حالی كه در دست نویس این پرلود در...

 

پرلود شماره 19
می بمل ماژور

ساختار ریتمیك این قطعه اتود مانند نباید تنها از روی بررسی فرم ریتمیك آن درك شود بلكه بررسی دقیق روند دینامیك آن نیز باید در عین حال مد نظر قرار داده شود. اگرچه این اثر با آوفتاكت شروع شده اما در میزانهای 4 و 8 نمیتوان احساس كرد كه آخرین ضربها آوفتاكت محسوب شده اند چرا كه آهنگساز بوسیله...

 

پرلود شماره 20
دو مینور

هرچند شوپن گاهی اوقات سهوا علائم عرضی را از قلم می انداخت (مثلا علائم بكار پیش از نتهای دو در پرلود شماره 6 میزانهای 12 و 13) اما بعید به نظر میرسد كه در نسخه های چاپی بعدی، این از قلم افتادگی ها را....

 

پرلود شماره 21
سی بمل ماژور

ملودی كانتابیله این پرلود در میزان 5 با آرتیكولاسیونی جدید روبرو میشود كه این شكل جدید آرتیكولاسیون باعث ایجاد یك انقطاع در روند ملودی میشود. این انقطاع در روند ملودی، نقش یك آوفتاكت را ایفا میكند....

 

پرلودشماره 22
سُل مینور

Molto agitato (به معنی بسیار عصبی، آشفته) درحقیقت از سوئی توصیف آن سنكپ بسیار قوی درملودی اكتاو دست چپ (كه در ضرب چهارم دیگر فعال نیست)، در كنار مكمل هارمونیك این سنكپ در دست راست (كه از ضرب دوم فعال شده) میباشد و از سوی دیگر یك یادآوری درآغاز اثر میباشد كه میخواهد بگوید ...

 

پرلود شماره 23
فا ماژور
نتهای دولاچنگ پی در پی، دستور delicatissimo (بسیار لطیف)،آرپژهای دست چپ و آكوردهای غلطان،1 ; ...

 

پرلود شماره 24
رِ مینور
درمیزان اول این پرلودمی بینیم كه از دل دوفیگور مورد اجرا یك نت لای سیاه بیرون میآید...
منبع: هنر نوین